Voorlopige onderzoeksresultaten roofvogelvervolging slechtvalk S2

Gemert, maandag 12 september 2011

Het onderzoek naar de opsporing en vervolging van de dader die verantwoordelijk is voor het neerschieten van de slechtvalk S2 is in volle gang. Dat blijkt uit een korte terugkoppeling die wij onlangs van de politie hebben ontvangen.

De VWG Gemert heeft inmiddels ook een brief geschreven waarin diverse geadresseerde instanties op de hoogte worden gebracht van de roofvogelvervolging in ons werkgebied en van de slechtvalk S2 in het bijzonder.

Wij hebben inmiddels een gesprek gevoerd met de ZLTO afdeling Gemert en contact gehad met de gemeente Gemert, Staatsbosbeheer en het Brabants Landschap. Voornoemde instanties distanciëren zich van roofvogelvervolging.


Hieronder ziet u de brief die door ons is verzonden naar de desbetreffende instanties. 

Aan de Gemeente Gemert

Aan Staatsbosbeheer

Aan Brabants Landschap

Aan ZLTO, afdeling Gemert

Aan de WBE Helmond

Aan Jagersvereniging Diana

Gemert, augustus 2011

Geachte heer/mevrouw,

Eind juli 2011 werd de slechtvalk met ringnummer S2, bekend van Beleef de Lente, uit de lucht geschoten in Gemert. Het is het zoveelste geval van roofvogelvervolging die de afgelopen jaren door de Vogelwerkgroep Gemert is geconstateerd. Er zijn al diverse dode buizerds en haviken gevonden en vrijwel jaarlijks worden nesten ervan met hagel doorschoten.

Nu ook de waarschijnlijk bekendste slechtvalk van Nederland het slachtoffer is geworden (zie ook www.vwggemertslechtvalk.nl) is voor ons de maat vol en vragen wij uw aandacht voor de roofvogelvervolging in Gemert.

De Vogelwerkgroep Gemert inventariseert de diverse soorten roofvogels in haar werkgebied. Daarbij wordt met regelmaat vervolging van roofvogels geconstateerd. Dat wordt gemeld bij de plaatselijke politie maar het achterhalen van de dader is zeer moeilijk. Wij hebben hooguit vermoedens maar geen bewijzen. Wij kunnen en willen dan ook geen bepaalde groep beschuldigen, temeer ook omdat het vermoedelijk het werk is van enkele individuen. Anderzijds kunnen wij niet langer toezien dat roofvogels worden vervolgd en vragen wij uw medewerking voor dit probleem dat ook uw organisatie raakt. Wij constateren dat de volgende belangen geweld worden aangedaan:

Belang biodiversiteit
Roofvogels staan aan de top van de voedselpiramide en hun aanwezigheid is daarmee een teken van voldoende voedselrijkdom en een goede biodiversiteit. Daarbij komt dat roofvogels selectief jagen en daarbij als eerste de zwakke exemplaren bemachtigen waardoor de betreffende prooidierpopulatie juist gezond blijft. Kennelijk wordt dit niet door iedereen ingezien en worden roofvogels door sommigen gezien als concurrent en daarom vervolgd.

Imago Gemert
Gemert komt in slecht daglicht te staan. Slechtvalk S2 heeft zeer veel publiciteit voor Gemert met zich meegebracht met wereldwijd enkele miljoenen volgers. Helaas verspreidt ook de negatieve publiciteit zich nu wereldwijd zoals o.a. blijkt uit donaties die wij ontvangen hebben uit o.a. Amerika, Canada, Finland, België en Italië om bij te dragen in de kosten van de operatie en herstel van S2.

Belangen terreineigenaren
De roofvogelvervolging vindt overal plaats, ook op terreinen die in eigendom zijn van o.a. de gemeente, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap. Daarmee worden ook de belangen van de betreffende terreineigenaren geschaad.

Belangen jachthouders
Nu slechtvalk S2 gevonden is met hagel gaat de verdenking al snel richting de jagers. Hoewel wij dat nooit hebben uitgesproken of beaamd wordt dit vaak gesuggereerd en komen de jachthouders in Gemert als geheel in een slecht daglicht te staan.

Landbouwbelang
Roofvogels vervullen een nuttige functie voor de landbouw. Zo is een jagende slechtvalk op plaatsen waar duivenoverlast optreedt vele malen effectiever dan schadebestrijding met het geweer. Bij schadebestrijding zijn roofvogels daarom eerder bondgenoot dan concurrent. Het is schrijnend dat S2 juist nabij een graanveld werd gevonden waar op dat moment duiven vanwege schadebestrijding werden geschoten.

Wij denken dat één of meerdere van de hiervoor genoemde belangen ook uw organisatie raken. Daarom verzoeken wij u om het probleem van de roofvogelvervolging in Gemert de aandacht te geven die het verdiend en het onderwerp ter sprake te brengen in uw contacten met de mogelijke dadergroepen. Niet met een beschuldigende vinger (er zijn immers geen bewijzen) maar vanuit uw belang dat geschaad wordt. Door het onderwerp uit de anonimiteit te halen waarin het zich nu afspeelt hopen wij, samen met u, de vervolging van roofvogels in Gemert in de toekomst te voorkomen. Binnen ons werkgebied zullen wij roofvogelvervolging nog nauwgezetter gaan volgen, documenteren en zal er altijd aangifte worden gedaan bij de politie. Daartoe zullen wij nu ook actief de publiciteit zoeken en deze gegevens in de openbaarheid brengen.

Wij zijn graag bereid deze brief nader toe te lichten en nodigen u uit om daarover met ons contact op te nemen.

Een kopie van deze brief zenden wij aan Vogelbescherming Nederland, de Werkgroep Slechtvalk Nederland, de KNJV en de FBE van Noord-Brabant.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Vogelwerkgroep Gemert