VWG Gemert

BIC RABONL2U
IBAN NL28 RABO 0364 9940 61

Vogelwerkgroep Gemert
Landmeerseweg 8, 5423 TA Handel
ovv Donatie Slechtvalk

 

Slechtvalken op de toren in De Mortel

De broedactiviteiten van het paartje slechtvalken op de toren in De Mortel zijn live te volgen op het internet. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Vogelwerkgroep Gemert. Vogelbescherming Nederland gebruikt de beelden wegens het succes van voorgaande jaren weer in haar programma van "Beleef de Lente 2023".

Korte geschiedenis
In het voorjaar en tijdens de zomer van 2004 verbleef er voor het eerst een koppeltje slechtvalken op en rond de 127 meter hoge zendmast in de Mortel. De toren staat in het werkgebied van de Vogelwerkgroep Gemert die meteen in actie kwam. Er bestond een reële kans dat dit koppeltje tot broeden zou kunnen komen als er een geschikte nestplaats aanwezig zou zijn. De Vogelwerkgroep Gemert vroeg KPN toestemming om een nestkast te mogen plaatsen. KPN, de toenmalige eigenaar van de toren, stond hier in eerste instantie afwijzend tegenover vanwege de kwetsbare apparatuur maar gaf de Vogelwerkgroep Gemert begin 2005 toestemming om een nestkast te plaatsen. Het argument dat de slechtvalken de toren en apparatuur zouden "vrij houden" van duiven en men met de beschikbare communicatietechnieken het "groene imago" dankzij de slechtvalken zou kunnen versterken waren daarvoor doorslaggevend geweest.
Op 28 februari 2005 werd de nestkast met een voorziening voor een webcam geplaatst door de Vogelwerkgroep Gemert. Een dag later werd de kast al betrokken door het slechtvalkenpaartje en dat jaar werd het eerste broedsel succesvol tot stand gebracht. Tijdens het ringen van de jongen werd er een webcam geplaatst door Planet die vervolgens de beelden op het internet verzorgde. Vanaf dat moment waren de verrichtingen van de slechtvalken en het opgroeien van de jonge vogels live te volgen op het internet.
De beelden kregen direct heel veel aandacht en ook in 2006 werden deze beelden verzorgd door Planet, inmiddels verbeterd met kleur en geluid. Er ontstonden diverse fora's op het internet omtrent de slechtvalken in de Mortel en ook in de media kregen de valken de nodige aandacht.
Na het broedseizoen van 2006 besloot Planet om de beelden niet meer te verzorgen. Tevens wisselde het eigendom van de toren van KPN naar Alticom.
Uit de diverse internetfora ontstonden toen initiatieven en werden met donaties gelden verzameld waarmee in 2007 en 2008 nieuwe apparatuur werd geplaatst voor het uitzenden van de beelden. In 2009 werden de beelden zelfs opgenomen in het programma Beleef de Lente van Vogelbescherming Nederland.

Werkgroep Slechtvalk De Mortel
In 2010 werd er binnen de Vogelwerkgroep Gemert een Werkgroep slechtvalk De Mortel ingesteld met als doel de bescherming van de slechtvalken met bijbehorende beelden en geluid te continueren. De werkgroep van de Vogelwerkgroep Gemert heeft indien nodig overleg met en laat zich adviseren door de navolgende instanties; Vogelbescherming Nederland, Alticom en de Werkgroep Slechtvalk Nederland. De werkgroep kwam snel en eensgezind tot de conclusie dat de bescherming van de slechtvalken de hoogste prioriteit heeft maar dat het uitzenden van internetbeelden ook door zeer veel kijkers gewaardeerd worden. Daarnaast is contact gezocht met lokale partijen om de techniek te verzorgen, Securicon gespecialiseerd in cameraobservatie en leverancier van de apparatuur en MPCDesign die deze website heeft gemaakt.
De vogelwerkgroep Gemert was bereid om de organisatie, de verantwoordelijkheid, het eigendom en het beheer van de apparatuur volledig in eigen hand te gaan nemen.
De werkgroep heeft een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten geformuleerd waarvan de belangrijkste hieronder worden toegelicht.

Bescherming slechtvalken staat voorop
De bescherming van de slechtvalken staat te allen tijde voorop en mogelijke verstoringen worden zoveel als mogelijk voorkomen.
Noodzakelijke veranderingen (werkzaamheden, beheer, onderhoud) aangaande de nestkast of apparatuur worden indien mogelijk buiten het broedseizoen aangebracht (uitgevoerd). Bij noodzakelijk bezoek aan de toren in het broedseizoen wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de aanwezigheid van slechtvalken.
De expertise, de daarbij behorende handelingen en verantwoordelijkheid ligt bij de vogelwerkgroep Gemert.

Beleid bij (dreigende) mislukking van (een deel van) het broedsel
De beelden van de slechtvalken kunnen prachtig en ontroerend zijn maar ook hard en onaangenaam, het blijft puur natuur. Natuurlijke processen die plaatsvinden zijn er om een soort in stand te houden of zorgen ervoor dat een soort verdwijnt deze processen zijn nu zichtbaar en daarvan mag u nu getuige zijn. Voorgaande jaren hebben al laten zien wat er mis kan gaan en welke heftige emoties dat kan oproepen.
Uitgangspunt is dat ingeval er met een broedsel iets mis gaat er niet wordt ingegrepen.
De vogelwerkgroep Gemert besluit in voorkomend geval geheel zelfstandig of en hoe lang de beelden uitgezonden blijven worden.

Scheiding beelden en internetfora
Alle stichtingen en forums staan los van de vogelwerkgroep Gemert en de webcambeelden. Het beheer van een stichting of forum is de verantwoordelijkheid van de betreffende eigenaar.

Respect voor de omgeving
De beelden op het internet hebben de Mortelse slechtvalken de nodige bekendheid gegeven. Dat leidt, met name in het broedseizoen, ook tot soms hoge aantallen bezoekers ter plaatse. Om dat in goede banen te leiden en overlast op de toegangswegen te voorkomen is door de VWG Gemert een zogenaamd spottersveld ingericht. Op het aangrenzende grasland van Staatsbosbeheer is een veldje uitgerasterd dat vanaf de openbare weg bereikbaar is en waar een bankje is geplaatst. Bezoekers kunnen daar de slechtvalken veilig spotten zonder overlast voor de omgeving. Om de privacy van de direct omwonenden niet aan te tasten zijn de webcams niet draaibaar en zodanig gemonteerd dat deze niet kunnen inzoomen op de direct omwonenden.
Bezoekers worden verzocht om de direct omwonenden niet tot last te zijn, hun privacy te respecteren en geen vuil achter te laten.
Vogelwerkgroep Gemert is niet aansprakelijk voor handelingen en gedragingen van bezoekers op dit spottersveld of in de directe omgeving van de toren in De Mortel.

Rechten, copyright, eigendom apparatuur en verantwoordelijkheden
Alle rechten, copyright, eigendom apparatuur, verantwoordelijk- en beslissingsbevoegdheden berusten bij de vogelwerkgroep Gemert.
De vogelwerkgroep Gemert is eigenaar en verantwoordelijk voor de werkgroep slechtvalk De Mortel, deze website, de nestkast, de apparatuur, de beelden en alle content. Het bestuur van de vogelwerkgroep Gemert kan bij misbruik van beelden, content of bij suggestieve, subsersieve publicaties richting deelnemende organisaties of zijn of haar leden, eerder verleende rechten tot gebruik en publicatie van beelden en/of content zonder opgaaf van redenen intrekken.

I.v.m. de hoge kosten voor het doorgeven van de refresh- en livebeelden is het niet toegestaan dat derden zonder toestemming van vogelwerkgroep Gemert deze refresh- en livebeelden mogen publiceren. Het publiceren van campics is met bronvermelding toegestaan. Hiermee bereiken wij dat eenieder kan blijven genieten van deze beelden en dat de daardoor uitgespaarde extra kosten besteedt kunnen worden aan de bescherming van de slechtvalken en andere vogelsoorten!

Vogelwerkgroep Gemert wenst u veel kijkplezier.